Úradná tabula

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

——————————————————————————————————————————————————-

Verejná vyhláška č.11/2017 – oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

 

——————————————————————————————————————————————————–

Protokol lesný celok Šastín, Gbely, Holíč

 ——————————————————————————————————————————————————–

Pozývame občanov a poslancov OZ dňa 14.08.2017, t.j. pondelok, o 19:00 hod. na zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu Častkov.

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2. Určenie overovateľov

3. Schválenie programu

4. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí OZ, konanom  12.06.2017

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov o určení pravidiel   času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov

6. Žiadosť Mgr.M.Rožu o odkúpenie pozemku

7. Dotácia na opravu hasičských zbrojníc

8. Žiadosť o získanie finančného príspevku na asistenta učiteľa

9. Diskusia

10.Záver

————————————————————————————————————-   

Oznámenie o opakovanej dražbe


Návrh VZN č.22017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov 

————————————————————————————————————–    

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – výzva k doplneniu žiadosti

———————————————————————————————————————–   

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Gbely, Lesný celok Šaštín a Lesný celok Holíč.


Oznámenie o dražbe 

———————————————————————————————————————–    

Verejný oznam o stavebnom konaní – SA Chropov lokality, VNV, TS, NNK 


 Výročná správa obce Častkov za rok 2016 

 Záverečný účet obce Častkov za rok 2016 

 

 

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť o ukončenie nájmu v  pohostinstve

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť riaditeľky základnej školy

———————————————————————————————————————————— 

Výberové konanie – voľba hlavného kontrolóra Obce Častkov 

————————————————————————————————————————————-   

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 2017-2021. 

————————————————————————————————————————————-

Dňa 10.9.2016 sa v obci Častkov uskutočnilo slávnostné podujatie „Stretnutie jubilantov“. Toto stretnutie, ktoré má dlhoročnú tradíciu v obci bolo usporiadané hlavne vďaka Nadácii ZSE. Nadácia ZSE nám svojim finančným príspevkom pomohla tento deň urobiť krásnym a našich jubilantov, ako aj ostatných obyvateľo,v našej obce tento príspevok veľmi potešil. Veľké ďakujem posielame Nadácii ZSE. 

————————————————————————————————————————————————–

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sme tento rok úspešne zvládli projekt „Urobme deťom ihrisko“. Vďaka tejto nadácii sme dostali grant vo výške 500 EUR. Natreli a opravili sme lavičky, nový odpadkový kôš, zasadili trávu a tuje. Osadením nového plota sme urobili ihrisko bezpečným pre všetky deti.  Za zakúpené farby bola skrášlená búda, ktorá tu musela zostať, rozprávkovými postavičkami. Opravená boli aj hojdačky, ktoré tu už dlhú dobu neslúžili. Ihrisko teraz využívajú všetky naše deti a aj detičky, ktoré prídu na návštevu či prázdniny. Veľké ďakujem patrí aj všetkým, ktorí pomohli pri tejto realizácii. Projekt „Urobme deťom ihrisko“ bol realizovaný našimi dobrovoľníkmi.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Nové autobusové spojenie – Senica – Holíč a späť

Vyjadrenie Slovenskej pošty na žiadosť o rozšírenie otváracích hodín

_________________________________________________________

Dane a poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade, každý pracovný deň, od 8:00 h do 15:30 h, obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 h do 13:00 h.

 

_________________________________________________________

Prosíme občanov, ktorí nemajú kanalizáciu, aby si vyvážanie žumpy nahlasovali na obecnom úrade, nakoľko sa bude pre rok 2017 platiť poplatok 20,00 EUR na osobu za odvádzanie odpadových vôd.