Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia platné:    
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní  elektronických služieb  
Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi znečistenia na území obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Častkov.

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Trhový poriadok Obce Častkov.

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2016 o registratúrnom poriadku obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2016 Požiarny poriadok obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2016 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov.
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2015 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2015 o iných poplatkoch.
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2013 VZN daň za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ.
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2012 o dani za psa (o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Častkov).
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 6/2011.
Všeobecne záväzné nariadenie  č.1/2012  o dani z nehnuteľností (podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Častkov).
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Častkov.

Dodatok č.1-2008/1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Častkov.