Komunálne voľby 2018

 

                

Výsledky komunálnych volieb v obci

Výsledné poradie vo voľbách starostu obce

 1. Mgr.Eva Černeková,  počet hlasov 335
 2. Ľubomír Fábik, počet hlasov 44

Výsledne poradie poslancov obecného zastupiteľstva (7 členov)

 1. Mgr.Eva Majerová, počet hlasov 232
 2. Ján Rehuš, počet hlasov 221
 3. Roman Trimel, počet hlasov 196
 4. Milan Held, počet hlasov 195
 5. Michal Jamriška, počet hlasov 193
 6. Ivan Ribárski, počet hlasov 192
 7. Mgr.Miroslav Roža, počet hlasov 189

 Do obecného zastupiteľstva sa nedostali, ale sú náhradníkmi v prípade zmeny v zastupiteľstve:

Žaneta Kučerová, počet hlasov 163

Viliam Krč, počet hlasov 120

——————————————————————————————

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Častkov  

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Častkov  

——————————————————————————————–

Informácia pre voličov, pre členov volebnej komisie, pre kandidátov na poslancov a na starostu o spracúvaní osobných údajov na realizáciu volieb do orgánov samosprávy obcí rok 2018 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie   – Alena Holičová, Častkov 35, 906 04, č.t.0907/860671 

Podanie kandidátnej listiny 

 • Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie sa doručujú na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. alebo osobne na adresu Obec Častkov, Častkov 35, 906 04. 
 • Organizačno-technickú prípravu volieb zabezpečujú pracovníčky obecného úradu : Valéria Vojtková a Alena Holičová.

—————————————————————————————————————————–  

VOĽBY 2018 

Obec Častkov, Častkov 35, 906  04

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Častkove
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 148/2018 zo dňa 11.6. 2018
určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Častkove  bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Častkove  dňa 26. 7. 2018

———————————————————————————————————————————–  

Oznámenie o počte obyvateľov obce Častkov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Častkov podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Častkov 591 obyvateľov.

———————————————————————————————————————————–                                                                      

———————————————————————————————————————————–   

Podľa § 21 ods.1 Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený . Voľby do orgánov samosprávy obcí sú určené na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 •  výkon trestu odňatia slobody,
 •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

     Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

    Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

    V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

    Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

    Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

    Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

    Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

    Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.