Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2023

Návrh – Zásady hospodárenia s majetkom obce

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN o zneškodnení odpadových vôd

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN o iných poplatkoch

Návrh rozpočtu na rok 2024 – príjmová časť

Návrh rozpočtu na rok 2024 – výdavková časť

—————————————————————————————————————

Zápisnica NR SR 2023

_____________________________________________________________________________

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
   

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. 

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

* * *

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-nrs

https://www.minv.sk/?nr23-vzory1

 

V obci Častkov je jeden volebný okrsok.

Volebná miestnosť je Kultúrny dom Častkov 35. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie môžete zasielať na e-mailovú adresu obeccastkov@centrum.sk.

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zasielať na e-mailovú

adresu obeccastkov@centrum.sk

________________________________________________________________

Oznámenie predaja – A. Kaščáková

Záverečný účet obce za rok 2022.

_______________________________________________________________

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Pozvánka 26.6.2023

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Program 19.6.2023 – obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné

Návrh VZN o iných poplatkoch 

———————————————————————————————————- 

Obec_Rovensko-IBV-URVV-872-Castkov – verejná vyhláška 

Zámer predaja – Anna Kaščáková

———————————————————————————————————–  

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 5.5.2023

————————————————————————————————————- 

Návrh – Záverečný_účet_obce_za_rok_2022.

————————————————————————————————————– 

Zápis do prvého ročníka bude dňa 13.4.2023 – Pozvánka na zápis 

—————————————————————————————————————

Oznámenie o začatí územného konania podľa §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 – Obec_Rovensko-IBV-URVV-Castkov (2)

—————————————————————————————————————- 

VOĽBA   HLAVNÉHO  KONTROLÓRA   NA DEŇ  05.05.2023 – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Častkov

————————————————————————————————————— 

Zápis do Materskej školy v Častkove 9.5.-11.5.2023 – zápis_do_MŠ_2023-2024

————————————————————————————————————– 

Predaj pozemku – Miroslav Juríček

Zámer predaja – r. Krištofová

————————————————————————————————————– 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20.3.2023

————————————————————————————————————- 

Rozhodnutie_o_súhlase_s__výrubom_Obec_Rovensko

————————————————————————————————————–  

VZN o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce Častkov

Schválený rozpočet 2023-2025-príjmy

Schválený rozpočet 2023-2025-výdavky

—————————————————————————————————————-  

Zámer predaja – M. Juríček

—————————————————————————————————————-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva  12.12.2022

Žiadosť o doručenie listovej zásielky – Florian Ort, listová zásielka uložená Obec Častkov, Častkov 35. 906 04

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Peter Bolebruch

——————————————————————————————————————- 

Návrh rozpočtu 2023-2025 výdavky

Návrh rozpočtu 2023-2025 príjmy

VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov  

VZN o iných poplatkoch

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a ŠJ 

————————————————————————————————————-  

Pozvánka na slávnostné ustanovujúce zasadnutie dňa 25.11.2022

————————————————————————————————-  

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum  a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“. 

Počet volebných obvodov v obci Častkov:  1

Vymenovanie zapisovateľky – Alena Holičová, č.t. 0346511313

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno  doručiť elektronicky na e-mailovú adresu obeccastkov@centrum.sk alebo v listinnej forme na adresu: Obec Častkov, Častkov 35, 906 04.

Termín na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je najneskôr do 24.11.2022 do 24:00 hod. 

O voľbu poštou môžu oprávnení voliči požiadať:

– písomne v listinnej podobe na adresu Obec Častkov Častkov 35, 906 04  Častkov 

– elektronicky na email: obeccastkov@centrum.sk

Žiadosti o voľbu poštou musia byť doručené písomne alebo elektronicky do 02.12.2022. Na žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podrobnejšie informácie o voľbe poštou sú uvedené v dokumente „Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende“, zverejnenom nižšie.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zaslať na email obeccastkov@centrum.sk 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

——————————————————————————————–

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 30.9.2022 – pozvánka s programom – kliknúť na text

—————————————————————————————————  

Dodatok č. 3 k VZN č.  6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

RD_Castkov-BRVV-767-Castkov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – líniová stavba SA_Častkov 

———————————————————————–

Zásady hospodárenia  – zverejnené 20.6.2022

—————————————————————————  

ROZH_STAV_POV_2022-0559_red_cubeHR_BD_Castkov – verejná vyhláška pre stavebné povolenie Bytový dom Častkov  

————————————————————————————————————

VOĽBY 2022 

Počet volebných obvodov v obci Častkov:  1

Počet volených poslancov obecného zastupiteľstva podľa uznesenia 149/2022:   7    

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Voľby do organov samospráv obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Podanie kandidátnej listiny 

 • Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie sa doručujú na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. alebo osobne na adresu Obec Častkov, Častkov 35, 906 04. 
 • Organizačno-technickú prípravu volieb zabezpečujú pracovníčky obecného úradu : Valéria Vojtková a Alena Holičová.
 • Kandidátne listiny môžete odovzdávať Alene Holičovej – zapisovateľke volebnej komisie na adresu Častkov 35, posledný deň na odovzdávanie kandidátnych listín t. j.  30.8.2022, vrátane a to v čase od 16:00 h – do  00:00 h odovzdáte listiny  na adrese Častkov 48, 906 04  Častkov, č.t.0907/860671 

Volebná miestnosť je na adrese Častkov 35, v kultúrnom dome na prízemí budovy obecného úradu.

Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane v obci do 5000 obyvateľov

————————————————————————————————————– 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – informácia 

————————————————————————- 

Vyhláška_č_35_ÚVZ_SR_platná_od_13_06_2022__prekrytie_horných_dýchacích_ciest

———————————————————————–

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2022 – program zasadnutia 

————————————————————————–  

Verejná vyhláška na stavebné konanie – odstránenie stavby v areály RD_Častkov – BRVV – Častkov

—————————————————————————- 

Rozsah  hodnotenia – Veterná elektráreň Rohov – zverejnené dňa 12.5.2022

—————————————————————————–  

Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Častkova 

——————————————————————————    

Rozhodnutie o odstránení stavby – Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice – Senica v úseku št.hr.SR/ČR- p.b.č.269″ v katastrálnom území – Skalica, Radošovce, Koválovec, Chropov, Lopašov, Častkov, Sobotište, Podbranč, Prietrž.

———————————————————————————  

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania – Bytový dom Častkov Spevnené plochy 

——————————————————————————————————————-  

Oznámenie zámeru predaja – Ján Sabota

——————————————————————————————————————–  

Verejná vyhláška o začatí konania na povolenie na odstránenie stavby:

Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice – Senica v úseku št. hr. SR/ČR – p. b. č. 269 – Verejná vyhláška  

                  Mapa dotknutého územia

——————————————————————————————————————

Obec Častkov  v zmysle § 4, ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2021 dosiahla úroveň  50,50  %. Výšku úrovne vytriedenia pre príslušný rok sme vypočítali vydelením hmotnosti vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku 107357 kg s celkovou hmotnosťou komunálneho odpadu 212567 kg.

—————————————————————————————————————   

                                        OZBROJENÝ  KONFLIKT   NA   UKRAJINE

Uznesenie_Vlády_SR_144_2022_v_súvislosti_s_utečencami

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine – Uznesenie Vlády SR  č. 142

——————————————————————————————————————  

Program obecného zastupiteľstva 21.2.2022 – pozvánka s programom

——————————————————————————————-  

Zásady hospodárenia s majetkom obce 

——————————————————————————————–

Obchodná verejná súťaž 

Pre zobrazenie súťažných podmienok kliknite na text:

Obchodná verejná súťaž na nájom pozemku určeného na výstavbu bytového domu – skončila dňa 30.1.2022

————————————————————————————————  

Rozpočet obce na roky 2022, 2023, 2024  bol schválený dňa 13.12.2021

Schválený rozpočet – príjmy 2022, 2023, 20224

Schválený rozpočet – výdavky 2022, 2023, 2024

—————————————————————————————————————-

COVID-19 – VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU 

Vyhláška_č_29_ÚVZ_SR_platná_od_14_03_2022__prekrytie_dorných_dýchacích_ciest

Vyhláška_č_28_ÚVZ_SR_platná_od_14_03_2022__karanténne_povinnosti_osôb_po_vstupe_na_územie_SR

Vyhláška_č_27_ÚVZ_SR_platná_od_28_02_2022_zmena_vyhl_3_2022_

prekrytie_horných_dýchacích_ciest

Vyhláška_č_26_ÚVZ_SR_platná_od_26_02_2022_zmena_vyhl_7_2022__izolácia_osôb_pozitívnych_na_CIVID19_a_karanténa_úzkeho_kontaktu

Vyhláška_č_25_ÚVZ_SR_platná_od_26_02_2022__obmedzenie_prevádok

Vyhláška_č_24_ÚVZ_SR_platná_od_26_02_2022__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhláška_č_21_ÚVZ_SR_platná_od_16_02_2022_zmena_vyhl_10_2022__karanténne_povinnosti_osôb_po_vstupe_na_územie_SRVyhláška_č_22_ÚVZ_SR_platná_od_16_02_2022___zmena_vyhl_19_2022_obmedzenie_prevádzok

Vyhláška_č_20_ÚVZ_SR_platná_od_16_02_2022_zmena_vyhl_7_2022__karanténne_povinnosti_osôb_po_vstupe_na_územie_SR

Vyhláška_č_19_ÚVZ_SR_platná_od_15_02_2022__obmedzenie_prevádzok

Vyhláška_č_18_ÚVZ_SR_platná_od_15_02_2022__mení_vyhlášku_5_a_11_hromadné_podujatia

Vyhláška_č_16_ÚVZ_SR_platná_od_5_02_2022__vstup_na_pracovisko

Vyhláška_č_15_ÚVZ_SR_platná_od_1_02_2022_zmena_vyhl._4_2022_vstup_na_pracovisko

Vyhláška_č_14_ÚVZ_SR_platná_od_1_02_2022_zmena_vyhl._257_2021_ustavy_na_výkon_väzby

Vyhláška_č_13_ÚVZ_SR_platná_od_1_02_2022_zmena_vyhl._6_obmedzenie_prevádzok

Vyhláška_č_12_ÚVZ_SR_platná_od_1_02_2022_zmena_vyhl._238_povinn_poskyt_zdrav_starostlivosti

Vyhláška_č_11_ÚVZ_SR_platná_od_1_02_2022_zmena_vyhl._5_hromadné_podujatia

Vyhláška_č_10_ÚVZ_SR_platná_od_4_02_2022__karanténne_povinnosti_osôb_po_vstupe_na_územie_SR

Vyhláška_č_7_ÚVZ_SR_platná_od_25_01_2022__izolácia_osôb_pozitívnych_na_COVID-19_a_karanténa_osôb

Vyhláška_č_6_ÚVZ_SR_platná_od_19_01_2022__obmedzenia_prevádzok

Vyhláška_č_5_ÚVZ_SR_platná_od_19_01_2022__obmedzenia_hromadných_podujatí

Vyhláška_č_4_ÚVZ_SR_platná_od_19_01_2022__vstup_zamestnancov_na_pracovisko_zamestnávateľa

Vyhláška_č_3_ÚVZ_SR_platná_od_19_01_2022__prekrytie_horných_dýchacích_ciest

Vyhláška_č_2_ÚVZ_SR_platná_od_12_01_2022__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhláška_č_1_ÚVZ_SR_platná_od_7_01_2022__obmedzenie_prevádzok

Vyhláška č.312_ÚVZ_SR_platná_od_3_01_2022_zmena_v_obmedzení_prevádok

Vyhláška č.311 zmena prevádzok

Vyhláška č.310 zmena hromadné podujatia

Vyhláška č.309 zmena karantény pri vstupe

 Vyhlášky č. 307 ÚVZ_SR_platné_od_17_12_2021__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhlášky_č_306_ÚVZ_SR_platné_od_17_12_2021_k_obmedzeniam_prevádzok

Uznesenie_vlády_SR_č_772_2021_z_14_12_2021

Vyhláška 301 úprava hromadných podujatí

Vyhlášky_č_290_ÚVZ_SR_platné_od_10_12_a_25_12_2021__k_obmedzeniam_prevádzok

Vyhlášky_č_289_ÚVZ_SR_platné_od_10_12_2021__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhláška 268 – karanténa po vstupe do SR

 Vyhláška č. 261 ÚVZ platná od 25.11.2021 – hromadné podujatia

Vyhláška č. 262 ÚVZ platná od 25.11.2021 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška č. 263 ÚVZ platná od 25.11.2021 – obmedzenie prevádzok

Vyhláška č. 264 platná od 25.11.2021 – vstup na pracovisko zamestnávateľa

Kolaudačné rozhodnutie – ZsD-1506-KRVV-Castkov_Havran (1)

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby  – „SA-Častkov, IBV Častkov: VNK, NNK, TS a IBV Častkov doprava: komunikácie a chodníky“ Dokument – Obec_Castkov-SOU-975-Rovensko

Zámer výstavby – Veterné elektrárne Rohov – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk)

——————————————————————————————— 

Oznámenie zámeru predaja pozemkov – Radoslav a Naďa Kotian

Oznámenie predaja pozemkov – predaj pozemku – r. Kotianová

——————————————————————————————— 

Oznámenie zámeru prenájmu pozemkov  na výstavbu bytového domu  

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04, Telefón 034/6511313, mail: obeccastkov@centrum.sk

OZNÁMENIE ZÁMERU PRENÁJMU

Nájom pozemkov na výstavbu bytového domu

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04,  týmto v zmysle ustanovenia  § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle 9a ods. 1 písm. a) ods. 9  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu pozemkov na výstavbu bytového domu: Parcela č. 1514/30, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 1900, Parcela č. 1785/6, ostatná plocha, zapísaná na LV 488,Parcela č. 1785/8, ostatná plocha, zapísaná na LV 488,  parcely 1514/30, 1785/6, 1785/8 spoločne o výmere 1009 m2. Parcela č. 1770/9, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 488, o výmere 374 m2.

Celková výmera predmetu prenájmu bude1383 m2.

Na uzatvorenie nájmu majetku obce uvedených parciel bude vyhlásená obchodná verejná súťaž. V Častkove, 11.10.2021                                             

—————————————————————————————–

Vyhláška_č_247_ÚVZ_SR_platné_od_13_09_2021_izolácia_osoôb_pozitívnych_na_COVID19_a_karanténa_úzkeho_kontaktu

Kolaudačné konanie – ZSDIS , ELSPOL – líniová stavba SA_Častkov,lokalita Havran

———————————————————————————————

Návrh VZN o organizácii referenda

—————————————————————————————————- 

Verejná vyhláška – na umiestnenie vyhlášky SA_ČASTKOV, IBV Častkov: VNK, NNK, TS a IBV Častkov doprava: komunikácie a chodníky 

——————————————————————————————————-

Záverečný účet obce za rok 2020

Výročna_správa_2020


Oznámenie zámeru zámeny pozemkov – zámer zámeny

—————————————————————————————————————

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.9.2021

Oznámenie predaja pozemku obce Častkov

Predaj pozemku –osobitný zreteľ (Mgr. Eva Majerová)  

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04, Telefón 034/6511313, mail: obeccastkov@centrum.sk

OZNÁMENIE zámeru predaja 

Predaj pozemku  –osobitný zreteľ 

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04,  týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce, parcele v registre „E“ – KN, zastavané plochy, a to časti z parc. č. 5227/1 z ktorej bude odčlenená p. č.  5227/14 o výmere 24 m2 a p. č.  5227/15 o výmere 23 m2, 

Jedná sa o nasledovný pozemok: 

Pozemok je  umiestnený  v  zastavanom území  obce Častkov, parc. č. 5227/1, zapísaný na LV č.488, registra „C“ – KN zastavané plochy, z tohto bude  odčlenená parcela č. 5227/14 a 5227/15. 

Žiadateľ: Mgr. Eva Majerová, bytom Častkov 100, 906 04   

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov:    

Predmetný pozemok, odčlenená parcela č. 5227/14 je pod stavbou rodinného domu č. 100 a parcela č. 5227/15 tvorí  vjazd do domu č. 100. Tento pozemok využíva žiadateľka dlhé roky v dobrej viere, že je v jej vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

V Častkove, 8.4.2021                                 Mgr.Eva Černeková, starostka obce 

——————————————————————————————————————-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.3.2021

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Častkov 130 – vyhlásenie výberového konania

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2021

  

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Častkov  za kalendárny rok 2020 je: 40,10  %

Sadza poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2021) je: 18,- EUR.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu   Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 
2019   2020   2021  
1   <10%    17   26   33  
2   10-20%   12   24   30  
3   20-30%   10   22   27  
4   30-40%   8   13   22  
5   40-50%   7   12   18  

——————————————————————————————————————Verejná vyhláška- optický kábel – ZsD-347-1631-ZSpDVV

Verejná vyhláška – o vstupe na pozemky pri stavbe SA_Častkov lokalita Havran – VNK, VNV

———————————————————————————————–

schválený_rozpočet_2021-2023_príjmy

schválený_rozpočet_2021-2023_výdavky

————————————————————————————————

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že verejnosť sa môže do 28.12.2020 vyjadriť k zámeru  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-rohov

————————————————————————————————-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2020

Návrh rozpočtu na roky  2021-2023 -príjmy

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 – výdavky

VZN o ochrannom pásme pohrebiska 

VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

————————————————————————————————————————-

 

Verejná vyhláška – upustenie od konania  SA_Častkov, lokalita Havran – VNK, VNV

————————————————————————————————————————-

Povinnosť registrácie chovu ošípaných – príloha č. 1    a   informácia z Regionálnej veterinárnej správy  Senica   

————————————————————————————————————————–

Verejná vyhláška o šetrení neznámeho vlastníka – Anna Frostová, rod. Šimková

—————————————————————————————————————————

COVID-19

Vyhláška_ÚVZ_259_obmedzenie_prevádzok

Vyhláška_UVZ_258_hromadné_podujatia

VYHLÁŠKA č. 255 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA č. 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA č. 253 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA č. 252 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Vyhláška_č_244_ÚVZ_SR_platné_od_30_08_2021__povinnosť_osôb_pri_vstupe_na_územie_SR_zmena_vyhlášky_231_2021

Vyhlášky_č_241_ÚVZ_SR_platné_od_16_08_2021__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhláška č.240_ÚVZ_SR_platné_od_16_08_2021,k_obmedzeniam_prevádzok

Vyhlášky_č_239_ÚVZ_SR_platné_od_16_08_2021_izolácia_osôb_pozitívnych_na_COVID19_a_karanténa_úzkeho_kontaktu

Vyhlášky_č_238_ÚVZ_SR_platné_od_16_08_2021_k_povinnostiam_poskytovateľov_zdravotnej_starostlivosti

Vyhlášky_č_237_ÚVZ_SR_platné_od_16_08_2021__povinnosť_prekytia_horných_dýchacích_ciest

Vyhlášky_č_234_ÚVZ_SR_platné_od_26_07_2021__k_obmedzeniu_prevádzok

Vyhlášky_č_233_ÚVZ_SR_platné_od_23_a_26_07_2021__k_obmedzeniu_hromadných_podujatí

Vyhlášky_č_231_ÚVZ_SR_platné_od_19_07_2021__povinnosť_osôb_pri_vstupe_na_územie_SR

Uznesenie_vlády_SR_č_362_2021__z_23.6.2021_zoznam_krajín_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Uznesenie_vlády_SR_č_361_2021__z_23.6.2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

VYHLÁŠKA 226 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhlášky_č_223_ÚVZ_SR_platné_od_28_06_2021__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhláška č. 219 o prekrytí horných ciest dýchacích 

Uznesenie_vlády_SR_č_292_k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID

VYHLÁŠKA č. 212 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA_207  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzky

Uznesenie_vlády_SR_č._260_zo_dňa_14.05.2021

Uznesenie_vlády_SR_č_254_2021__z_12.5.2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Vyhlášky_č_206_ÚVZ_SR_platné_od_17_05_2021__k_povinnostiam_prekrytia_horných_dýchacích_ciest

Vyhlášky_č_205_ÚVZ_SR_platné_od_14_05_2021__k_povinnostiam_poskytovateľov_zdravotnej_starostlivosti

Vyhlášky_č_204_ÚVZ_SR_platné_od_10_05_2021__izolácia_osôbpozitívnych_na_ochorenie_COVID-19…

Vyhlášky_č_203_ÚVZ_SR_platné_od_10_05_2021__obmedzenie_hromadných_podujatí

Vyhlášky_č_202_ÚVZ_SR_platné_od_10_05_2021__obmedzenie_prevádzok

Uznesenie_Vlády_SR_č_229_z_28_4_2021_o_obmedzení_pohybu_od_3.5.2021

VYHLÁŠKA č. 200 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Uznesenie_vlády_SR_č_225_2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Vyhlášky_č_199_ÚVZ_SR_platné_od_03_05_2021_a_09_05_2021__prevádzky_a_hromadné_podujatia

VYHLÁŠKA č. 196 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215 z 26. apríla 2021
k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

VYHLÁŠKA č. 196 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky  

VYHLÁŠKA č. 194  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 214 z 21. apríla 2021
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 212 z  21. apríla 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom
na šírenie ochorenia COVID 

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 


VYHLÁŠKA č. 186 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 z 16. apríla 2021
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Uznesenie_vlády_SR_č_199_2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_

rizikovosti_šírenia_COVID_19

Vyhlášky_č_177_RÚVZ_Senica

Vyhlášky_č_176_ÚVZ_SR_platné_od_19_04_2021__povinnosť_osôb_pri_vstupe_na_územie_SR

Vyhlášky_č_175_ÚVZ_SR_platné_od_19_04_2021__povinnosť_prekytia_horných_dýchacích_ciest

Uznesenie_vlády_SR_č_185_2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Uznesenie_vlády_SR_č_173_2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Uznesenie_Vlády_SR_č_176_z_31_3_2021_doplnenie_Uznesenia_č_160_obmedzenie_pohybu

Uznesenie_Vlády_SR_č_169_z_24_3_2021_doplnenie_Uznesenia_č_160_

obmedzenie pohybu

Uznesenie_vlády_SR_č_166_2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Vyhlášky_č_130,_131,132_a_133_ÚVZ_SR_platné_od_22_3_2021

Uznesenie_Vlády_SR_č_160_2021_z_17_03_2021_o_opakovanom_predĺžení_núdzového_stavu

Vyhláška_ÚVZ_SR_č._111_platná_od_15.3.2021_prekrytie_horných_dýchacích _ciest

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vyhlášky_č_97,_98_a_99_ÚVZ_SR_platné_od_8_03_2021_a_15_03_2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021
k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov23_2021 (1)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 118 z 24. februára 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom
na šírenie ochorenia COVID-19

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky  

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky  

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
43. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra
44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Uznesenie_vlády_SR_č_78_2021_zoznam_okresov_podľa_aktuálnej_rizikovosti_šírenia_COVID_19

Uznesenie_Vlády_SR_č_77_z_5_2_2021_o_predĺžení_núdzového_stavu (1)

Vyhláška ÚVZ SR č. 36 platné od 3.2.2021 vstupy do prevádzok a do zamestnania

Vyhláška č. 13 a č. 14 ÚVZ SR platné od 27.01.2021 – prevádzky, hromadné podujatia, vstup na pracovisko

Uznesenie  vlády č.30 2021 z 17.1.2021 o obmedzení slobody pohybu a pobytu

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri vstupe na územie SR – 4/2021 

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom
v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy
Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámkyiastka_2_2021

Uznesenie vlády SR č.1/2021 – opatrenia týkajúce sa obvodu Nitra

Vyhláška_ÚVZ_SR_č._77_platná_od_1_1_2021_obmedzenie_prevádzok_a_hromadných_podujatí

Uznesenie_vlády_SR_č._808_2020_z_31.12.2020_obmedzenie_pohybu_od_1_1_2021

Uznesenie_Vlády_SR_č_807_2020_z_29_12_2020_o_predĺžení_núdzového_stavu

Vyhláška_č_67_ÚVZ_SR_platná_od_27_12_2020_izolácia_a_karanténa

Vyhlášky_č_50_ÚVZ_SR_platné_od_21_12_2020_hranice_a_pendleri

Vyhláška_RÚVZ_Senica_platná__od_23_12_2020

Vyhlášky č. 43.44.45. ÚVZ SR platné  od 18.12. a 19.12.2020

Uznesenie vlády č. 804 z 16.12.2020

Vyhlášky č. 34  ÚVZ SR_ platné od 11.12.2020 prevádzky _a hromadné podujatia

Vyhlášky č. 33  ÚVZ SR  platné od 08.12.2020 – hranice a pendleri

 Vyhlášky č.32 ÚVZ SR platné od 07.12.2020 – vstupy do škôl

Vyhlášky č.  30 ÚVZ SR platné od 07.12.2020 – hranice a pendleri

Vyhlášky č. 26 a č. 27 ÚVZ_SR_platné_od 26.11.2020 – hranice a hromadné podujatia

Vyhlášky č.24 a č.25 zo dňa 16.11.2020 – prevádzky, hromadné podujatia, hranice

Uznesenie vlády SR z 04.11.2020

Vyhláška čiastka 12/2020 

Vyhláška – čiastka 11/2020

Zákaz vychádzania od 02.11.2020 

Uznesenie vlády – Zákaz vychádzania z 22.10.2020

Opatrenia rúška – od 15.10.2020_

Opatrenia prevádzky  od 15.10.2020

Uznesenie_z 12.10.2020 –  zákaz  zhromažďovania

 Núdzový stav od 01.10.2020

Opatrenie prevádzky – 30.09.2020

Opatrenia_rúška – 29.09.2020

Opatrenie_hranice – 01.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR – hromadné podujatia od 18.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – opatrenia hranice  – 18.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR zmena opatrenia hranice – 10.09.2020

Príloha č.1 k Opatreniu ÚVZ SR č.OLP7093/2020 – 10.09.2020

Zmena opatrenia rúšok od 1.9.2020

Opatrenia zamestnávateľov – 24.8.2020

Opatrenie domácej izolácie z rizikových krajín – 1.9.2020

Opatrenia prevádzky od 1.9.2020

Informácia_ÚVZ_SR_k_epidemiologickej_situácií_na_území_SR_a_plánovaných_zmenách_od_1_9_2020

————————————————————————————————————-

Obec Častkov, ako zriaďovateľ Základnej školy v Častkove, Častkov 130, 906 04

prijme     učiteľa/ku I. stupňa ZŠ.

 Požiadavky :

 1. VŠ II. stupňa, odbor primárne vzdelávanie
 2. prax v odbore výhodou
 3. samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup k práci

Termín nástupu : 1.9.2020

Žiadosti posielajte do 15.7.2020.

Ponúkaný plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

KONTAKT : obeccastkov@centrum.sk, č.t. 0908787127 – Mgr. Eva Černeková, starostka obce

————————————————————————————————————-

 

Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa

Počet voľných miest: 1 miesto – pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2020 do 30.8.2021

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2020 – 30.08.2021

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 15.07.2020:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

 4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady AU od 1. septembra 2020  je 1016 EUR.

——————————————————————————————————————————

 

Verejná vyhláška – oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica

 

—————————————————————————————————-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – 1.6.2020

—————————————————————————————————-

COVID-19     Koronavírus

Opatrenie_ÚVZ SR_zmena_opatrenia_prevádzky_a_HP_03.07.2020

Opatrenie ÚVZ SR domáca izolácia rizikové_krajiny 03.07.2020

Opatrenie o rúškach z 3.7.2020 

Opatrenie_UVZ SR_pri_ohrození_verejného_zdravia – 01_07_2020_prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR prevádzky a hromadné podujatia 20.06.2020

 Opatrenie  ÚVZ SR povinnosť nosiť rúška 20.06.2020

Opatrenie ÚVZ  SR_k_hraniciam_doplnenie_bezpečných_štátov_do_prílohy 19.06.2020

Oznámenie_o_ukončení_núdzového_stavu_na_území_SR_dňom_13.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR domáca izolácia zrušenie štátnej karantény – 10.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR rúška – 10.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR prevádzky – 10.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR zmena hranice Česko,Maďarsko, Rakúsko – 5.6.2020

Opatrenie ÚVZ návrh chytrá a štátna karanténa 

Opatrenie ÚVZ SR zmena hranice ČR 4.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR rúška  3.6.2020

Opatrenie ÚVZ  SR prevádzky 4.fáza 3.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR zmena hranice 48 hodín 02.06.2020

Opatrenie_ÚVZ SR_prevádzky_školy-zmena_28.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR rúška doplnenie 28.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR prevádzky 3. fáza doplnenie 27.05.2020.

Opatrenie ÚVZ SR cestovanie do ČR a Maďarska 27.05.2020

Opatrenia ÚVZ SR prevádzky zariadenia pre deti a mládež 22.5.2020

Usmernenie HH SR stravovanie detí MŠ a ZŠ 22.5.2020

Opatrenie – hromadné podujatia z 19.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR prevádzky – 3.fáza 01

Opatrenie o nosení rúšok z 19.5.2020

Opatrenia_ÚVZ_SR__štátna_karanténa_18_05_2020 19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01

Opatrenie ÚVZ SR výnimka poradenské centrá strava rehabilitácie -12.05.2020 MSVVS

Opatrenie ÚVZ SR zastupiteľstvá a pohreby 06.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR hromadné podujatia bohoslužby 06.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR prevádzky 2.fáza 05.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR štátna karanténa 01.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR podmienky a výnimky karantény platné od 20.4.2020

Rozšírenie núdzového stavu Uznesením vlády SR 233/2020

Rozšírenie núdzového stavu- obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

Opatrenie štátna karanténa zo dňa 04.04.2020

Opatrenie ÚVZSR – príprava_a_výdaj_stravy  02.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 šiesta aktualizácia

UZNESENIE VLÁDY  č.169 z 27.03.2020 o vyhlásení núdzového stavu    v  zariadeniach soc. služieb

Zmena režimových opatrení o zatvorení prevádzok v nedeľu

Uzatvorenie_prevádzok – režimové opatrenia HH SR_

Opatrenie_ÚVZ SR – zákaz otvorenia prevádzok v nedeľu (sanitárne dni), z 24.3.2020

Opatrenie_ÚVZ SR – povinnosť nosiť rúška, z  24.3.2020

Opatrenie_ÚVZ SR – zákaz hromadných podujatí, z 24.3.2020

Opatrenie_ÚVZ SR – poskytovanie sociálnych služieb  z 24.3.2020

Uznesenie vlády č. 115/2020 o rozšírení núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.3.2020,účinné od _19.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva o zatvorení niektorých prevádzok z  15.3.2020 

doplnené  Zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_zo 16.03.2020

Opatrenie ÚVZSR karanténa, usmernenie hlavného hygienika a zatvorenie prevádzok z 12.3.2020

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie od 6:00 h dňa 12.3.2020 -Uznesenie  vlády SR 

——————————————————————————

Informačná_povinnosť_ku_kamerovým_záznamom__ČASTKOV I

——————————————————————————

Majetkové priznanie starostky obce za rok 2019

——————————————————————————-

Záverečný účet obce za rok 2019  – schválenie

Záverečný účet obce za rok 2019    – návrh

Výročná správa 2019 


Nariadenie č. 2 starostky obce Častkov 

V zmysle nových nariadení vyplývajúcich  z rokovania Krízového štábu a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v  záujme preventívnej ochrany obyvateľov prikazujem s okamžitou platnosťou:

 • zatvoriť prevádzky – Bar H. Zdraveckej a  Motorest Havran, Hotel Karpaty – pri otvorení rešpektovať nariadenie v podávaní stravy – priamo na izbu, nie v  spoločnej reštaurácii, otvorené budú len potraviny J. Jánošíkovej
 • občanom, ktorí prídu zo zahraničia zostať doma v  karanténe spolu s rodinnými príslušníkmi, žijúcimi v jednom dome
 • prevádzka školy a škôlky je zatiaľ zatvorená do 29.3.2020
 • zrušiť všetky podujatia akéhokoľvek charakteru.
 • Odporúčam všetkým občanom nosiť  rúška a rukavice hlavne do potravín.
 • Všetky porušenia nariadení Krízového štábu a rozhodnutia z  Úradu verejného zdravotníctva SR je potrebné a nutné hlásiť každý priestupok na telefónne číslo 158 alebo na RÚVZ v Senici
 • —————————————————————-

Nariadenie  č. 1 starostky obce Častkov

V zmysle nariadení vyplývajúcich z rokovania Krízového štábu a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v  záujme preventívnej ochrany obyvateľov prikazujem s okamžitou platnosťou:

 1. Všetkým organizáciám, fyzickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám zabezpečenie a  rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:
 • zrušenie všetkých kultúrnych, športových, spoločenských a iných hromadných podujatí. Zrušenie a zákaz sa týka všetkých podujatí podobnej povahy, rodinných osláv a spoločných stretnutí väčšieho počtu občanov.
 • prevádzkovateľom reštauračných, ubytovacích zariadení a baru odporúčam zvážiť skrátenie prevádzkových hodín, obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.
 • žiadam o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia vo všetkých prevádzkach, ktoré sú v obci.
 1. Predstaviteľov všetkých spoločenských, či záujmových organizácií v obci  žiadam neorganizovať žiadne porady, zasadnutia, schôdze, oslavy, ani iné podujatia ich členov. Zároveň ich upozorňujem, že obec im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia.
 2. Majiteľov ubytovacích zariadení v obci žiadam o preverovanie predchádzajúcich pobytov záujemcov o ubytovanie a preverovanie nových záujemcov o ubytovanie.
 3. Občan, ktorý sa vrátil z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky musí tuto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – svojmu všeobecnému lekárovi.
 4. Prevádzky MŠ, ZŠ a školskej jedálne budú zatvorené z dôvodu preventívnych opatrení od 12.3.2020-13.3.2020. V prípade potreby a nutnosti budú tieto zariadenia v obci zatvorené na dlhšie obdobie.

Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 23. marca 2020 a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie

Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevu obecného úradu. Ak je to možné riešte tieto veci telefonicky alebo emailom.

Obecný úrad č.t. 034/6511313

Starostka obce : 0907738766, 0908787127

Email: obeccastkov@centrum.sk  

V Častkove, 11.3.2020

————————————————————————————————–

11.3.2020

Obec Častkov, v zastúpení starostkou obce Mgr.Evou Černekovou, oznamuje rodičom a občanom, že MŠ a ZŠ Častkov budú z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu sa koronavírusu zatvorené v dňoch 12. a 13. marca 2020.

Všetky zmeny ohľadom zatvorenia školy a škôlky budú hneď zverejnené. Po opätovnom zasadnutí krízového štábu SR budú nové informácie tiež okamžite zverejnené.

Dočasné zrušenie Služieb božích ECAV – Usmernenie ECAV

Verejná vyhláška – Zákaz organizovania všetkých podujatí

Verejná vyhláška – Verejná_vyhláška -_izolácia_v_domácom_prostredí

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblasti výskytu ochorenia koronavírusu – Koronavírus_odporúčania

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy – Koronavírus_odporúčania

—————————————————————————————————-

6.3.2020

V zmysle  rozhodnutia krízového štábu SR, zo dňa 6.3.2020  bol dnes, t.j. 9.3.2020 v doobedňajších hodinách, odovzdaný príkaz starostky obce riaditeľkám MŠ a ZŠ. V rámci zabezpečenia preventívnych opatrení je zabezpečená zvýšená hygiena a dezinfekcia MŠ a ZŠ. Všetky podujatia s deťmi musia byť zrušené, rovnako všetky podujatia v škôlke.

Apelujem na rodičov tak, ako vždy choré deti musíte nechať doma.

V našej obci zatiaľ nepristupujeme k uzatvoreniu prevádzky MŠ a ZŠ. Nie je vylúčené, že sa tento stav zmení. Ak by k tomu prišlo bude oznámenie zverejnené hneď  webovej stránke obce Častkov na úradnej tabuli. 

V obci zatiaľ nie je žiadne podozrenie na koronavírus a ani nik z občanov nebol v priamom alebo nepriamom kontakte s niekym kto koronavírus má diagnostikovaný.

—————————————————————————————————-

Výzva na uplatnenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu – všetkým organizáciám a prevádzkam v obci.

Obec Častkov, v zastúpení starostkou obce Mgr. Evou Černekovou, Vás v zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu o opatreniach prijatých na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, vyzýva na prijatie nasledovných opatrení:

1/ Obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia.

2/ V prípade uskutočnenia verejného zhromaždenia prijať také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení.

3/ Dôsledne dodržiavať hygienické a dezinfekčné opatrenia v prevádzkach – zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie oproti prevádzkovému poriadku.

————————————————————————————————–

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia a predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia   

————————————————————————————————–

 

—————————————————————

Oznámenie_o_vyhlásení_výziev

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov
B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

—————————————————————–

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie SA_Chropov lokality VNV, TS, NNK

—————————————————————–

Rozpočet na roky 2020, 2021, 2022   

Rozpočet –  plnenie príjmov a výdavkov 

——————————————————————

VOĽBY   DO   NR    SR  

Informácie pre voliča – kliknutím na text sa zobrazia informácie

Elektronická adresa na doručovanie : obeccastkov@centrum.sk

Informácie : http://www.minv.sk/?nr20-posta2  

 


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o iných poplatkoch

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o podmienkach určovania a vyberania dane za psa

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o dani z nehnuteľnosti na území obce

Návrh rozpočtu na obdobie 2020, 2021, 2022

———————————————————————————–

 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby- SA_Chropov 

—————————————————————————————————————- 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o územnom pláne a dodatku č.2/2019

—————————————————————————————————————–  

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potencionálnym žiadateľom, že dňa 13.9.2019 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. 

——————————————————————————————————————–

Oznámenie o strategickom dokumente je na odkaze: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-castkov

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu

Vec: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Častkov – Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o zverejnení

Týmto Vám oznamujeme, že obci Častkov ako dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu bola doručená podľa podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len, zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN- Obce Častkov“.

Do dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy a na vlastné náklady vyhotoviť kópie a do 15 dní od zverejnenia tohoto oznámenia podávať pripomienky. Kompletná dokumentácia je k dispozícii – k nahliadnutiu na obecnom úrade, každý deň v úradných hodinách, resp. celá dokumentácia je na internetovej stránke obce www.castkov.sk. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zároveň podľa zákona zverejnené aj na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-castkov

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Senica,odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01.

Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť a zmeny územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a spracovaná územno-plánovacia dokumentácia obce.

Proces obstarávania a prerokovania je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 241.

Pripomienky, ktoré prídu po stanovenej lehote nebudú zohľadnené.

S pozdravom

Starostka obce Častkov, Mgr.Eva Černeková

Dátum vyvesenia oznámenia: 3.10.2019

Dátum zvesenia oznámenia:

———————————————————————————————————————————-

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

 •                               vyhlásené na základe pridelených finančných prostriedkov zo dňa 16.9.2019

Počet voľných miest: 1 miesto – pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2019

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 20.9.2019 – 31.12.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 20.9.2019:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

 4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady AU od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 je 924,00 EUR.

———————————————————————————————————————————-

Informácia o zverejnení výzvy pre odborných hodnotiteľov projektov MAS Záhorie

———————————————————————————————————————————–

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

Počet voľných miest: 1 miesto – dohoda 6 h týždenne 

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2019 – 31.12.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 23.8.2019:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

 4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky podľa úväzku 6 h týždenne,prepočítaný  podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

—————————————————————————————————————–

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.8.2019

——————————————————————————————————————

Verejná vyhláška o vstupe na pozemok pri odstraňovaní stromov nachádzajúcich sa v okolí elektrického napätia  

——————————————————————————————————————

Oznámenie záujemcom o miesto učiteľky MŠ:

Oznamujeme záujemcom o miesto učiteľky MŠ, že s nástupom v mesiaci august  prijmeme pedagogického pracovníka alebo nepedagogického pracovníka, na ktorého sa následne vzťahuje § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., podľa ktorého je pracovník  od vzniku pracovného pomeru začať a do dvoch rokov ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Žiadosti doručujte na adresu Obec Častkov, Častkov 35 do 26.7.2019.

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
 – Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mzda od 675,50 €/brutto platová tarifa. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.

– Uprednostnený bude záujemca s praxou v školstve.

—————————————————————————————————————————-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2019 o 19:00 h v zasadačke OcÚ

—————————————————————————————————————————–

Obec Častkov v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základná škola, Častkov 130, 906 04 ,s nástupom od 1. augusta 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“),
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/2003 Z.z.
 • znalosť školskej legislatívy, Zákonník práce

Iné požadované predpoklady:

 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail),
 • vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk),

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie),
 • doklady preukazujúce vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany A4),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov        

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č. 1 ( 974,00 € – 1090,50€ ) 

Termín podania žiadosti: do 12:00 hod. dňa 25. júna 2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Častkove, Častkov 35.

Žiadosť o  zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy, Častkov 130“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Častkov, Častkov 35, 906 04.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

Obec Častkov,  ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Základnej školy, Častkov 130, poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

V Častkove, dňa 23.5.2019

—————————————————————————————————————–

Správa audítora pre obec Častkov za rok 2018 

Výročná správa obce Častkov za rok 2018 

Záverečný účet obce Častkov za rok 2018  

—————————————————————————————————————–

Oznámenie o uložení zásielky – Marta Križanová, rod. ŽuŽičová

V zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie poštovej zásielky od Súdny exekútor JUDr.Rudol Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08  Bratislava pre adresáta:

Marta Križanová, rod. Žužičová, bytom Obec Častkov.

Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Častkove u p.Valérie Vojtkovej, počas úradných hodín obecného úradu

v lehote od 2. marca 2019 do 6. apríla 2019.

———————————————————————————————————————-

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Žiadosti o doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

 

————————————————————————————————————————————

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Prezidentské voľby budú dňa 16. marca 2019

Druhé kolo prezidentských volieb bude dňa 30. marca 2019

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Žiadosti o doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 


Čestné vyhlásenie obce o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci           

—————————————————————————————————–

 

Obec Častkov

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej     školy, Častkov 96, 906 04

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a v oblasti školstva.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia o 1. atestácií (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte na adresu: Obec Častkov, Častkov 35,

906 04 Častkov, do 15.06.2019 do 16:00 h.  Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MŠ“  a označte obálku v ľavom hornom rohu  slovom „NEOTVÁRAŤ“

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom príslušná rada školy písomne. 

—————————————————————————————————-

Oznámenie záujemcom o miesto učiteľky MŠ:

Oznamujeme záujemcom o miesto učiteľky MŠ, že s nástupom v mesiaci apríli  prijmeme pedagogického pracovníka alebo nepedagogického pracovníka, na ktorého sa následne vzťahuje § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., podľa ktorého je pracovník  od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Pracovné miesto je len počas zastupovania PN. 

————————————————————————————————-

Žiadosť_o_registráciu_chovu

Usmernenie_k_registrácii domáceho chovu s ošípanými 

—————————————————————————————————–

Ochrana_lesov_pred požiarmi v roku 2019

—————————————————————————————————–

Verejná vyhláška o šetrení nezisteného vlastníka pôdy – Kristína Ilovičová, r.Hyžová      

——————————————————————————————————

Monitorovacia_správa_projektu_-_verejná_časť – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč  

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

—————————————————————-

Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Častkov na rok 2019

Rozpočet obce Častkov na rok 2019 – príjmová časť 

Rozpočet obce Častkov na rok 2019 – výdavková časť 

Skutočné plnenie rozpočtu 2018

—————————————————————–

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ Ján Filípek s manželkou Annou   

………………………………………………………………………………………………………………………..

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ Pavol Daniš s manželkou Evou 

—————————————————————————–

Oznámenie zámeru rekonštrukcie cesty k cintorínu

Obecné zastupiteľstvo oznamuje, podľa geometrického plánu č.106/2018 zo dňa 29.6.2018 zámer kúpiť, darovať, prenajať alebo zameniť podiely týkajúcich sa parciel:

 1. a) kúpu časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2 , cena 3 EUR/m2, poveruje starostku obce podpísaním kúpnopredajnej zmluvy s majiteľkou parcely V.Smetanovou.
 2. b) prenájom časti ,alebo zámena pozemku – parcely č.271, v rozlohe 71 m2, s r.Martišovou, Zámenná predmetnej nehnuteľnosti je z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 pís. e/ č.138/1991 Zb. 
 3. c) poveruje starostku obce podpísaním darovacej zmluvy, v ktorej M.Ťulák daruje obci časť parcely č.272 o výmere 91 m2.
 4. d) poveruje starostku obce podpísaním vzájomnej nájomnej zmluvy s majiteľom parcely č.154 R.Bajanom, na dobu desať rokov.

—————————————————————-

Oznámenie o zámere vybudovania IBV –  Diely nad Dedinou

Na základe uznesenie č. 160/2018 z 24.9.2018 má obec Častkov zámer kúpy pozemkov v lokalite Diely nad dedinou. Využité budú na výstavbu obecnej cesty.

Účelom zámeru využiť územie pre formovanie funkcie bývania a príslušnej infraštruktúry v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou, t.j. pre výstavbu komplexu individuálnej bytovej výstavby na parcelách Dielov nad dedinou. Komplex bude pozostávať z 28 samostatne stojacích rodinných domov rôznej veľkosti, z obecnej cesty, z plochy určenej pre technické vybavenie ( trafostanica ), a plôch zelene.

V Častkove 25.9.2018

—————————————————————–

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 

——————————————————————

Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Holíč na obdobie rokov 2018-2027 

–––––––––––––––––––––––––––––––––——––

Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci schválenia – verejná vyhláška 

——————————————————————-

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

Počet voľný miest: 1 miesto – 100% úväzok

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2018 – 31.8.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 3.8.2018:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky  –  plat určený podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

—————————————————————————————————————–

Súhlas s vykonaním stavebných úprav a udržiavacích prác 

———————————————————————–

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania _ „SA_Častkov,lokalita Havran – VNK, VNV: SO 01 – Vedenie VN“

———————————————————————–

„Oznámenie o začatí stavebného konania – „SA_Častkov, lokalita Havran-VNK, NVS. SO 01 – Vedenie VN“   

———————————————————————–

Stavebné povolenie – F.Androvič 

———————————————————————— 

Informačná povinnosť Obce Častkov k spracovaniu osobných údajov  

————————————————————————-

Výročná správa 2017 

————————————————————————————————–  

Záverečný účet obce za rok 2017

————————————————————————————————————  

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 – odpadová voda 

———————————————————————————  

Schválený rozpočet príjmov

Schválený rozpočet  výdavkov

—————————————————————————————–

Voľby 2017

 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konané dňa 04.11.2017 v obci Častkov

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 488

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 139

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 139

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 137

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 138

Účasť 28,48 %

Voľba predsedu Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. József Berényi    1
 2. Jaroslav Cehlárik   3
 3. Tibor Mikuš   48
 4. Márius Novák    2
 5. Konrád Rigó   1
 6. Jozef Viskupič    83

Voľba do zastupiteľstva  Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. Michal Andacký   9
 2. Jaroslav Barcaj    15
 3. Martin Čulen   20
 4. Martin Džačovský   42
 5. Peter Gerhart    20
 6. Anna Hrabošová   6
 7. Jozef Hrubý    1
 8. Ján Hurban   27
 9. Kristína Chudá   1
 10. Ľuboš Jediný    4
 11. Pavol Kalman  29
 12. Vladimír Kocourek   19
 13. Radoslav Kováč   3
 14. Ján Kovár   24
 15. Henrich Kovarovič   4
 16. Filip Lackovič   32
 17. Martin Lidaj   39
 18. Antónia Mikulíková   18
 19. Jakub Nedoba    34
 20. Ľubomír Parízek   10
 21. Jaroslav Petrla   7
 22. Miroslava Poláková   12
 23. Radovan Prstek     52
 24. Roman Ravas      38
 25. Vladimír Sládek    9
 26.  Roman Sova    36
 27. Marek Tršo   11

 

—————————————————————————————————————————————-

Žiadosť o ukončenie nájmu v  pohostinstve

————————————————————————————————————————————

Žiadosť riaditeľky základnej školy

————————————————————————————————————————————

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 2017-2021.

————————————————————————————————————————————-

Deťom v našej základnej škole pribudla v budove úplne nová kuchyňa, kde sa budú učiť variť. Projekt „Učíme sa variť“ bol zrealizovaný hlavne vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia.  Nová kuchyňa bude využívaná počas vyučovacieho procesu, ale aj počas krúžkov varenia. Deti sa budú učiť variť aj so svojimi babkami a mamičkami. Naučia sa tak tradičným častkovským receptom, ako je hruškový lekvár alebo častkovské rožky. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za jej finančnú pomoc, bez ktorej by tento projekt nebol zrealizovaný. Ďakujeme aj rodičom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou k realizácii tohto projektu. 

_____________________________________________________________________________________________

Nové autobusové spojenie – Senica – Holíč a späť

Vyjadrenie Slovenskej pošty na žiadosť o rozšírenie otváracích hodín

_________________________________________________________

Dane a poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade, každý pracovný deň, od 8:00 h do 15:30 h, obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 h do 13:00 h.

_________________________________________________________

Prosíme občanov, ktorí nemajú kanalizáciu, aby si vyvážanie žumpy nahlasovali na obecnom úrade, nakoľko sa bude pre rok 2017 platiť poplatok 20,00 EUR na osobu za odvádzanie odpadových vôd.