Verejné obstarávanie

Smernica o verejnom obstarávaní obce Častkkov – smernica2020

————————————————————————————————————————–

 

Výzva na predloženie ponuky – Častkov – kanalizácia a ČOV 

—————————————————————————————————————————–

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia chodníka Častkov  – kliknutím na text sa zverejní zákazky.

Príloha č.1 – vykazvymerchodnikcastkovpriskole-.xlsx 
Príloha č.2 – vykazvymerchodnikcastkovstred-.xlsx 
Príloha č.3 -Návrh zmluvy o dielo – chodniky castkov
Príloha_č.4_-_Čestné_vyhlásenie_ku_účasti_vo_VO 
Príloha č.5 – projektová dokumentácia

——————————————————————————————————————————-

Výzva na predloženie cenovej  ponuky. Názov zákazky: Častkov č.132 – Požiarna zbrojnica stavba nového krovu č.zákazky 1952  – kliknutím na text sa zverejní zákazka

Profil zadávateľa

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04 Častkov, IČO 00309494

zastúpená: Mgr.Eva Černeková

Obec Častkov je podľa §6 ods. 1 písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Častkov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa §4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

a) zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk

b) zákazky podlimitné, zverejňovanie on-line na web stránke obce Častkov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk

______________________________________________________________________________________________     

Rok 2015

pdf Oznámenie o koncesii
pdf Súhrnná správa o zákazkách 1. štvrťrok
pdf Súhrnná správa o zákazkach 2. štvrťrok
pdf Súhrnná správa o zákazkach 3. štvrťrok
pdf Súhrnná správa o zákazkach 4. štvrťrok

Rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sú zverejňované priamo na stránke www.uvo.gov.sk