Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia 

2024
VZN 1/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov
VZN č. 2/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov
VZN č. 3/2024 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov
VZN č. 4/2024 o iných poplatkoch (sála, ihrisko a pod.)
VZN č. 5/2024 o dani z nehnuteľnosti na území obce Častkov

2023

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ.
Všeobecne záväzné nariadenie 2/ 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie 3/ 2023 o iných poplatkoch – neplatné
Všeobecne záväzné nariadenie 4/ 2023  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie 5/ 2023  o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie  6/2023 o podmienkach chovu, vedenia a držania psov na území obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie 7/ 2023 o iných poplatkoch 

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými a stavebnými odpadmi na území obce Častkov     – neplatné
Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2022 podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a bytov postavených s podporou štátu v obci Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov – neplatné
Dodatok č. 3 k VZN č.  6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov –  zrušené k 31.12.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021o miestnom poplatku za rozvoj v k. ú. Obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o iných poplatkoch – neplatné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov- zrušené k 31.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 Zmeny a doplnky územného plánu obce Častkov
Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní  elektronických služieb  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi znečistenia na území obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Častkov.                      

Všeobecne záväzné nariadenie  9/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Trhový poriadok Obce Častkov.

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2016 o registratúrnom poriadku obce Častkov – zrušené predpisom č. 1/2021 zo dňa 1.3.2021.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2016 Požiarny poriadok obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2016 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov – zrušené k 31.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov. – neplatné
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2015 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu – zrušené
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2013 VZN daň za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ.
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 6/2011. Dodatok č.2/2019  VZN č. 6/2011.  – neplatné VZN a dodatky
Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani za užívanie verejného priestranstva č. 3/2011 z 28.10.2010                   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení výšky nájomných bytov v bytových domoch