Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie_o_vyhlásení_výziev

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov
B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

—————————————————————– 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie SA_Chropov lokality VNV, TS, NNK

—————————————————————–

Rozpočet na roky 2020, 2021, 2022   

Rozpočet –  plnenie príjmov a výdavkov 

——————————————————————   

VOĽBY   DO   NR    SR  

Informácie pre voliča – kliknutím na text sa zobrazia informácie

Elektronická adresa na doručovanie : obeccastkov@centrum.sk

Informácie : http://www.minv.sk/?nr20-posta2  

 


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o iných poplatkoch

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o podmienkach určovania a vyberania dane za psa

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o dani z nehnuteľnosti na území obce

Návrh rozpočtu na obdobie 2020, 2021, 2022

———————————————————————————–  

Oznámenie zámeru  

Predaj pozemku –osobitný zreteľ (Pavol Vojtek s manž. Ivetou )  

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04, Telefón 034/6511313, mail: obeccastkov@centrum.sk

OZNÁMENIE ZÁMERU

Predaj pozemku  –osobitný zreteľ 

Obec Častkov, Častkov 35, 906 04,  týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce, parcele v registre „C“ – KN, zastavané plochy, a to časti z parc. č. 5229/1, z ktorej bola odčlenená parcela  28/1, časť tejto novovzniknutej parcely  o  výmere 51 m2 je vyčlenená z parcely vo vlastníctve obce č. 5229/1. Parcela bola odčlenená geometrickým plánom č. 87/2019 zo dňa 25.11.2019 z parc. č. 5229/1  registra „C“ – KN zastavané plochy, zapísanej  na LV č. 488 Obce Častkov , Častkov č.35, kat. územie Častkov  z dôvodu osobitného zreteľa. 

Jedná sa o nasledovný pozemok: 

Pozemky sú umiestnené  v  zastavanom území  obce Častkov, parc. č. 5229/1, zapísaný na LV č.488, registra „C“ – KN zastavané plochy, z tohto bol  odčlenený geometrickým plánom č. 87/2019, zo dňa 25.11.2019, pozemok  parc. č. 28/1, diel šesť o výmere 51 m2. Cena je stanovená na 5 EUR za m2 podľa posledného znaleckého posudku v obci Častkov na rovnaký druh pozemku.

Žiadateľ: Pavol Vojtek a Iveta Vojteková, r. Černeková,   bytom Častkov 120, 906 04   

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov:    

Predmetný pozemok tvorí vjazd na pozemok majiteľov. Tento pozemok využívajú žiadatelia dlhé roky v dobrej viere, že je v ich vlastníctve. Na pozemku je zámková dlažba a je pravidelne udržiavaný žiadateľmi. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

V Častkove, 25.11.2019                                             Mgr.Eva Černeková, starostka obce 

——————————————————————————–   

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby- SA_Chropov 

—————————————————————————————————————- 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o územnom pláne a dodatku č.2/2019

—————————————————————————————————————–  

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potencionálnym žiadateľom, že dňa 13.9.2019 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. 

————————————————————————————————————————–  

Zmeny a doplnky č. 2/2019 kliknutím na odkaz

Oznámenie o strategickom dokumente je na odkaze: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-castkov

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu

Vec: Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Selec – Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o zverejnení

Týmto Vám oznamujeme, že obci Častkov ako dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu bola doručená podľa podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len, zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN- Obce Častkov“.

Do dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy a na vlastné náklady vyhotoviť kópie a do 15 dní od zverejnenia tohoto oznámenia podávať pripomienky. Kompletná dokumentácia je k dispozícii – k nahliadnutiu na obecnom úrade, každý deň v úradných hodinách, resp. celá dokumentácia je na internetovej stránke obce www.castkov.sk. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zároveň podľa zákona zverejnené aj na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-castkov

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Senica,odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01.

Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť a zmeny územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a spracovaná územno-plánovacia dokumentácia obce.

Proces obstarávania a prerokovania je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 241.

Pripomienky, ktoré prídu po stanovenej lehote nebudú zohľadnené.

S pozdravom

Starostka obce Častkov, Mgr.Eva Černeková

Dátum vyvesenia oznámenia: 3.10.2019

Dátum zvesenia oznámenia:

———————————————————————————————————————————-  

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

 •                               vyhlásené na základe pridelených finančných prostriedkov zo dňa 16.9.2019

Počet voľných miest: 1 miesto – pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2019

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 20.9.2019 – 31.12.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 20.9.2019:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

 4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady AU od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 je 924,00 EUR.

———————————————————————————————————————————-  

Informácia o zverejnení výzvy pre odborných hodnotiteľov projektov MAS Záhorie

———————————————————————————————————————————– 

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

Počet voľných miest: 1 miesto – dohoda 6 h týždenne 

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2019 – 31.12.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 23.8.2019:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

 4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky podľa úväzku 6 h týždenne,prepočítaný  podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

—————————————————————————————————————– 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.8.2019

——————————————————————————————————————  

Verejná vyhláška o vstupe na pozemok pri odstraňovaní stromov nachádzajúcich sa v okolí elektrického napätia  

——————————————————————————————————————  

Oznámenie záujemcom o miesto učiteľky MŠ:

Oznamujeme záujemcom o miesto učiteľky MŠ, že s nástupom v mesiaci august  prijmeme pedagogického pracovníka alebo nepedagogického pracovníka, na ktorého sa následne vzťahuje § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., podľa ktorého je pracovník  od vzniku pracovného pomeru začať a do dvoch rokov ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Žiadosti doručujte na adresu Obec Častkov, Častkov 35 do 26.7.2019.

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
 – Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mzda od 675,50 €/brutto platová tarifa. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.

– Uprednostnený bude záujemca s praxou v školstve.

—————————————————————————————————————————-  

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2019 o 19:00 h v zasadačke OcÚ

—————————————————————————————————————————–  

Obec Častkov v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základná škola, Častkov 130, 906 04 ,s nástupom od 1. augusta 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“),
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/2003 Z.z.
 • znalosť školskej legislatívy, Zákonník práce

Iné požadované predpoklady:

 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail),
 • vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk),

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie),
 • doklady preukazujúce vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany A4),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov        

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č. 1 ( 974,00 € – 1090,50€ ) 

Termín podania žiadosti: do 12:00 hod. dňa 25. júna 2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Častkove, Častkov 35.

Žiadosť o  zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy, Častkov 130“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Častkov, Častkov 35, 906 04.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

Obec Častkov,  ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Základnej školy, Častkov 130, poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

V Častkove, dňa 23.5.2019

—————————————————————————————————————–   

Správa audítora pre obec Častkov za rok 2018 

Výročná správa obce Častkov za rok 2018 

Záverečný účet obce Častkov za rok 2018  

—————————————————————————————————————–  

Oznámenie o uložení zásielky – Marta Križanová, rod. ŽuŽičová

V zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie poštovej zásielky od Súdny exekútor JUDr.Rudol Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08  Bratislava pre adresáta:

Marta Križanová, rod. Žužičová, bytom Obec Častkov.

Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Častkove u p.Valérie Vojtkovej, počas úradných hodín obecného úradu

v lehote od 2. marca 2019 do 6. apríla 2019.

———————————————————————————————————————-  

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Žiadosti o doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

 

————————————————————————————————————————————   

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Prezidentské voľby budú dňa 16. marca 2019

Druhé kolo prezidentských volieb bude dňa 30. marca 2019

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Žiadosti o doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 


Čestné vyhlásenie obce o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci           

—————————————————————————————————– 

 

Obec Častkov

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej     školy, Častkov 96, 906 04

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a v oblasti školstva.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia o 1. atestácií (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte na adresu: Obec Častkov, Častkov 35,

906 04 Častkov, do 15.06.2019 do 16:00 h.  Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MŠ“  a označte obálku v ľavom hornom rohu  slovom „NEOTVÁRAŤ“

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom príslušná rada školy písomne. 

—————————————————————————————————-   

Oznámenie záujemcom o miesto učiteľky MŠ:

Oznamujeme záujemcom o miesto učiteľky MŠ, že s nástupom v mesiaci apríli  prijmeme pedagogického pracovníka alebo nepedagogického pracovníka, na ktorého sa následne vzťahuje § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., podľa ktorého je pracovník  od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ukončiť vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti. Pracovné miesto je len počas zastupovania PN. 

————————————————————————————————-    

Žiadosť_o_registráciu_chovu

Usmernenie_k_registrácii domáceho chovu s ošípanými 

—————————————————————————————————–  

Ochrana_lesov_pred požiarmi v roku 2019

—————————————————————————————————–  

Verejná vyhláška o šetrení nezisteného vlastníka pôdy – Kristína Ilovičová, r.Hyžová      

——————————————————————————————————    

Monitorovacia_správa_projektu_-_verejná_časť – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč  

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

—————————————————————-   

Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Častkov na rok 2019

Rozpočet obce Častkov na rok 2019 – príjmová časť 

Rozpočet obce Častkov na rok 2019 – výdavková časť 

Skutočné plnenie rozpočtu 2018

—————————————————————–  

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ Ján Filípek s manželkou Annou   

………………………………………………………………………………………………………………………..

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ Pavol Daniš s manželkou Evou 

—————————————————————————–  

Oznámenie zámeru rekonštrukcie cesty k cintorínu

Obecné zastupiteľstvo oznamuje, podľa geometrického plánu č.106/2018 zo dňa 29.6.2018 zámer kúpiť, darovať, prenajať alebo zameniť podiely týkajúcich sa parciel:

 1. a) kúpu časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2 , cena 3 EUR/m2, poveruje starostku obce podpísaním kúpnopredajnej zmluvy s majiteľkou parcely V.Smetanovou.
 2. b) prenájom časti ,alebo zámena pozemku – parcely č.271, v rozlohe 71 m2, s r.Martišovou, Zámenná predmetnej nehnuteľnosti je z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 pís. e/ č.138/1991 Zb. 
 3. c) poveruje starostku obce podpísaním darovacej zmluvy, v ktorej M.Ťulák daruje obci časť parcely č.272 o výmere 91 m2.
 4. d) poveruje starostku obce podpísaním vzájomnej nájomnej zmluvy s majiteľom parcely č.154 R.Bajanom, na dobu desať rokov.

—————————————————————-

Oznámenie o zámere vybudovania IBV –  Diely nad Dedinou

Na základe uznesenie č. 160/2018 z 24.9.2018 má obec Častkov zámer kúpy pozemkov v lokalite Diely nad dedinou. Využité budú na výstavbu obecnej cesty.

Účelom zámeru využiť územie pre formovanie funkcie bývania a príslušnej infraštruktúry v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou, t.j. pre výstavbu komplexu individuálnej bytovej výstavby na parcelách Dielov nad dedinou. Komplex bude pozostávať z 28 samostatne stojacích rodinných domov rôznej veľkosti, z obecnej cesty, z plochy určenej pre technické vybavenie ( trafostanica ), a plôch zelene.

V Častkove 25.9.2018

—————————————————————– 

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 

——————————————————————

Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Holíč na obdobie rokov 2018-2027 

–––––––––––––––––––––––––––––––––——––

Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci schválenia – verejná vyhláška  

——————————————————————- 

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

Počet voľný miest: 1 miesto – 100% úväzok

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2018 – 31.8.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 3.8.2018:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky  –  plat určený podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

—————————————————————————————————————–   

Súhlas s vykonaním stavebných úprav a udržiavacích prác 

———————————————————————–  

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania _ „SA_Častkov,lokalita Havran – VNK, VNV: SO 01 – Vedenie VN“

———————————————————————– 

„Oznámenie o začatí stavebného konania – „SA_Častkov, lokalita Havran-VNK, NVS. SO 01 – Vedenie VN“   

———————————————————————–  

Stavebné povolenie – F.Androvič 

————————————————————————    

Informačná povinnosť Obce Častkov k spracovaniu osobných údajov  

————————————————————————-

Výročná správa 2017 

————————————————————————————————–  

Záverečný účet obce za rok 2017

————————————————————————————————————  

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 – odpadová voda 

———————————————————————————  

Schválený rozpočet príjmov

Schválený rozpočet  výdavkov

—————————————————————————————–

Voľby 2017

 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konané dňa 04.11.2017 v obci Častkov

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 488

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 139

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 139

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 137

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 138

Účasť 28,48 %

Voľba predsedu Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. József Berényi    1
 2. Jaroslav Cehlárik   3
 3. Tibor Mikuš   48
 4. Márius Novák    2
 5. Konrád Rigó   1
 6. Jozef Viskupič    83

Voľba do zastupiteľstva  Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. Michal Andacký   9
 2. Jaroslav Barcaj    15
 3. Martin Čulen   20
 4. Martin Džačovský   42
 5. Peter Gerhart    20
 6. Anna Hrabošová   6
 7. Jozef Hrubý    1
 8. Ján Hurban   27
 9. Kristína Chudá   1
 10. Ľuboš Jediný    4
 11. Pavol Kalman  29
 12. Vladimír Kocourek   19
 13. Radoslav Kováč   3
 14. Ján Kovár   24
 15. Henrich Kovarovič   4
 16. Filip Lackovič   32
 17. Martin Lidaj   39
 18. Antónia Mikulíková   18
 19. Jakub Nedoba    34
 20. Ľubomír Parízek   10
 21. Jaroslav Petrla   7
 22. Miroslava Poláková   12
 23. Radovan Prstek     52
 24. Roman Ravas      38
 25. Vladimír Sládek    9
 26.  Roman Sova    36
 27. Marek Tršo   11

 

—————————————————————————————————————————————-

Žiadosť o ukončenie nájmu v  pohostinstve

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť riaditeľky základnej školy

————————————————————————————————————————————   

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 2017-2021. 

————————————————————————————————————————————-

Deťom v našej základnej škole pribudla v budove úplne nová kuchyňa, kde sa budú učiť variť. Projekt „Učíme sa variť“ bol zrealizovaný hlavne vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia.  Nová kuchyňa bude využívaná počas vyučovacieho procesu, ale aj počas krúžkov varenia. Deti sa budú učiť variť aj so svojimi babkami a mamičkami. Naučia sa tak tradičným častkovským receptom, ako je hruškový lekvár alebo častkovské rožky. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za jej finančnú pomoc, bez ktorej by tento projekt nebol zrealizovaný. Ďakujeme aj rodičom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou k realizácii tohto projektu. 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Nové autobusové spojenie – Senica – Holíč a späť

Vyjadrenie Slovenskej pošty na žiadosť o rozšírenie otváracích hodín

_________________________________________________________

Dane a poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade, každý pracovný deň, od 8:00 h do 15:30 h, obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 h do 13:00 h.

 

_________________________________________________________

Prosíme občanov, ktorí nemajú kanalizáciu, aby si vyvážanie žumpy nahlasovali na obecnom úrade, nakoľko sa bude pre rok 2017 platiť poplatok 20,00 EUR na osobu za odvádzanie odpadových vôd.