Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce – Pavol Daniš s manželkou Evou 

————————————————————— 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce- Ján Filípek s manželkou Annou 

————————————————————— 

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 

—————————————————————-

Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Holíč na obdobie rokov 2018-2027 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci schválenia – verejná vyhláška  

——————————————————————- 

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

Počet voľný miest: 1 miesto – 100% úväzok

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2018 – 31.8.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 3.8.2018:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky  –  plat určený podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

—————————————————————————————————————–   

Súhlas s vykonaním stavebných úprav a udržiavacích prác 

———————————————————————–  

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania _ „SA_Častkov,lokalita Havran – VNK, VNV: SO 01 – Vedenie VN“

———————————————————————– 

„Oznámenie o začatí stavebného konania – „SA_Častkov, lokalita Havran-VNK, NVS. SO 01 – Vedenie VN“   

———————————————————————–  

Stavebné povolenie – F.Androvič 

————————————————————————    

Informačná povinnosť Obce Častkov k spracovaniu osobných údajov  

————————————————————————-

Výročná správa 2017 

————————————————————————————————–  

Záverečný účet obce za rok 2017

————————————————————————————————————  

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 – odpadová voda 

———————————————————————————  

Schválený rozpočet príjmov

Schválený rozpočet  výdavkov

—————————————————————————————–

Voľby 2017

 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konané dňa 04.11.2017 v obci Častkov

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 488

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 139

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 139

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 137

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 138

Účasť 28,48 %

Voľba predsedu Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. József Berényi    1
 2. Jaroslav Cehlárik   3
 3. Tibor Mikuš   48
 4. Márius Novák    2
 5. Konrád Rigó   1
 6. Jozef Viskupič    83

Voľba do zastupiteľstva  Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. Michal Andacký   9
 2. Jaroslav Barcaj    15
 3. Martin Čulen   20
 4. Martin Džačovský   42
 5. Peter Gerhart    20
 6. Anna Hrabošová   6
 7. Jozef Hrubý    1
 8. Ján Hurban   27
 9. Kristína Chudá   1
 10. Ľuboš Jediný    4
 11. Pavol Kalman  29
 12. Vladimír Kocourek   19
 13. Radoslav Kováč   3
 14. Ján Kovár   24
 15. Henrich Kovarovič   4
 16. Filip Lackovič   32
 17. Martin Lidaj   39
 18. Antónia Mikulíková   18
 19. Jakub Nedoba    34
 20. Ľubomír Parízek   10
 21. Jaroslav Petrla   7
 22. Miroslava Poláková   12
 23. Radovan Prstek     52
 24. Roman Ravas      38
 25. Vladimír Sládek    9
 26.  Roman Sova    36
 27. Marek Tršo   11

 

—————————————————————————————————————————————-

Žiadosť o ukončenie nájmu v  pohostinstve

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť riaditeľky základnej školy

————————————————————————————————————————————   

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 2017-2021. 

————————————————————————————————————————————-

Deťom v našej základnej škole pribudla v budove úplne nová kuchyňa, kde sa budú učiť variť. Projekt „Učíme sa variť“ bol zrealizovaný hlavne vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia.  Nová kuchyňa bude využívaná počas vyučovacieho procesu, ale aj počas krúžkov varenia. Deti sa budú učiť variť aj so svojimi babkami a mamičkami. Naučia sa tak tradičným častkovským receptom, ako je hruškový lekvár alebo častkovské rožky. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za jej finančnú pomoc, bez ktorej by tento projekt nebol zrealizovaný. Ďakujeme aj rodičom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou k realizácii tohto projektu. 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Nové autobusové spojenie – Senica – Holíč a späť

Vyjadrenie Slovenskej pošty na žiadosť o rozšírenie otváracích hodín

_________________________________________________________

Dane a poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade, každý pracovný deň, od 8:00 h do 15:30 h, obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 h do 13:00 h.

 

_________________________________________________________

Prosíme občanov, ktorí nemajú kanalizáciu, aby si vyvážanie žumpy nahlasovali na obecnom úrade, nakoľko sa bude pre rok 2017 platiť poplatok 20,00 EUR na osobu za odvádzanie odpadových vôd.