Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí staveného konania  a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

——————————————————————————–  

 Rozhodnutie o umiestnení stavby – „SA_Častkov, lokalita Havran – VNK,VNV“

——————————————————————————–

Pozvánka a program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2018 

——————————————————————————–

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 – odpadová voda 

———————————————————————————  

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe 

———————————————————-——————————————–  

Stavebné povolenie – SA _Chropov lokality, VNV, TS, NNK 

 ——————————————————————————————————    

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov pri elektrických vedeniach

 

————————————————————————————–   

Schválený rozpočet príjmov

Schválený rozpočet  výdavkov

VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území obce Častkov  

VZN č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

—————————————————————————————–

Dražobná spoločnosť – Oznámenie o opakovanej dražbe

 —————————————————————————————-

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

Obec Častkov zverejňuje na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom obce zámer prenájmu pozemku. Predmet prenájmu je parcela 121/3 zapísaného na liste vlastníctva č.488, pozemok na prenájom vo výmere 15 m2,

Doba užívania: neurčitá

Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do 15.11.2017 do 16,00 h. Žiadosť musí obsahovať potrebné identifikačné údaje a účel využitia užívania daného pozemku. Ďalej musí obsahovať čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči obci Častkov. Podnikatelia a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ a kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra. 


 

Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Rohov 

—————————————————————————————————————————————

Pozývame poslancov a občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu Častkov. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov
 3. Schválenie programu
 4. Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ, konanom 14.8.2017
 5. Stretnutie spoluvlastníkov pozemkov futbalového ihriska
 6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2016-2017
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2016-2017
 8. Monitorovacia správa PHSR
 9. Žiadosť RD Sobotište
 10. Žiadosť V.Heldovej
 11. Diskusia
 12. Záver

 

—————————————————————————————————————————————

Voľby 2017

 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konané dňa 04.11.2017 v obci Častkov

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 488

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 139

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 139

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 137

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 138

Účasť 28,48 %

Voľba predsedu Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. József Berényi    1
 2. Jaroslav Cehlárik   3
 3. Tibor Mikuš   48
 4. Márius Novák    2
 5. Konrád Rigó   1
 6. Jozef Viskupič    83

Voľba do zastupiteľstva  Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. Michal Andacký   9
 2. Jaroslav Barcaj    15
 3. Martin Čulen   20
 4. Martin Džačovský   42
 5. Peter Gerhart    20
 6. Anna Hrabošová   6
 7. Jozef Hrubý    1
 8. Ján Hurban   27
 9. Kristína Chudá   1
 10. Ľuboš Jediný    4
 11. Pavol Kalman  29
 12. Vladimír Kocourek   19
 13. Radoslav Kováč   3
 14. Ján Kovár   24
 15. Henrich Kovarovič   4
 16. Filip Lackovič   32
 17. Martin Lidaj   39
 18. Antónia Mikulíková   18
 19. Jakub Nedoba    34
 20. Ľubomír Parízek   10
 21. Jaroslav Petrla   7
 22. Miroslava Poláková   12
 23. Radovan Prstek     52
 24. Roman Ravas      38
 25. Vladimír Sládek    9
 26.  Roman Sova    36
 27. Marek Tršo   11

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017, od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva  Trnavského samosprávneho kraja

——————————————————————————————————————————————————-

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

———————————————————————————————————————————————

Verejná vyhláška č.11/2017 – oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

 

——————————————————————————————————————————————————–

Protokol lesný celok Šastín, Gbely, Holíč

 —————————————————————————————————————————————–Zverejnenie zámeru priameho prenájmu – užívanie majetku

Obec Častkov zverejňuje na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom obce zámer na užívanie pozemku. Predmet užívania je parcela C5217/2 zapísaného na liste vlastníctva č.488 vo výmere 691 m2,

Doba užívania: neurčitá

Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do 31.08.2017 do 16,00 h. Žiadosť musí obsahovať potrebné identifikačné údaje a účel využitia užívania daného pozemku. Ďalej musí obsahovať čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči obci Častkov. Podnikatelia a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ a kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra. 

——————————————————————————————————————————

 

1.Otvorenie

2. Určenie overovateľov

3. Schválenie programu

4. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí OZ, konanom  12.06.2017

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov o určení pravidiel   času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov

6. Žiadosť Mgr.M.Rožu o odkúpenie pozemku

7. Dotácia na opravu hasičských zbrojníc

8. Žiadosť o získanie finančného príspevku na asistenta učiteľa

9. Diskusia

10.Záver

————————————————————————————————————-   

Oznámenie o opakovanej dražbe


Návrh VZN č.22017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov 

————————————————————————————————————–    

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – výzva k doplneniu žiadosti

———————————————————————————————————————–   

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Gbely, Lesný celok Šaštín a Lesný celok Holíč.


Oznámenie o dražbe 

———————————————————————————————————————–    

Verejný oznam o stavebnom konaní – SA Chropov lokality, VNV, TS, NNK 


 Výročná správa obce Častkov za rok 2016 

 Záverečný účet obce Častkov za rok 2016 

 

 

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť o ukončenie nájmu v  pohostinstve

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť riaditeľky základnej školy

———————————————————————————————————————————— 

Výberové konanie – voľba hlavného kontrolóra Obce Častkov 

————————————————————————————————————————————-   

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 2017-2021. 

————————————————————————————————————————————-

Dňa 10.9.2016 sa v obci Častkov uskutočnilo slávnostné podujatie „Stretnutie jubilantov“. Toto stretnutie, ktoré má dlhoročnú tradíciu v obci bolo usporiadané hlavne vďaka Nadácii ZSE. Nadácia ZSE nám svojim finančným príspevkom pomohla tento deň urobiť krásnym a našich jubilantov, ako aj ostatných obyvateľo,v našej obce tento príspevok veľmi potešil. Veľké ďakujem posielame Nadácii ZSE. 

————————————————————————————————————————————————–

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sme tento rok úspešne zvládli projekt „Urobme deťom ihrisko“. Vďaka tejto nadácii sme dostali grant vo výške 500 EUR. Natreli a opravili sme lavičky, nový odpadkový kôš, zasadili trávu a tuje. Osadením nového plota sme urobili ihrisko bezpečným pre všetky deti.  Za zakúpené farby bola skrášlená búda, ktorá tu musela zostať, rozprávkovými postavičkami. Opravená boli aj hojdačky, ktoré tu už dlhú dobu neslúžili. Ihrisko teraz využívajú všetky naše deti a aj detičky, ktoré prídu na návštevu či prázdniny. Veľké ďakujem patrí aj všetkým, ktorí pomohli pri tejto realizácii. Projekt „Urobme deťom ihrisko“ bol realizovaný našimi dobrovoľníkmi.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Nové autobusové spojenie – Senica – Holíč a späť

Vyjadrenie Slovenskej pošty na žiadosť o rozšírenie otváracích hodín

_________________________________________________________

Dane a poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade, každý pracovný deň, od 8:00 h do 15:30 h, obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 h do 13:00 h.

 

_________________________________________________________

Prosíme občanov, ktorí nemajú kanalizáciu, aby si vyvážanie žumpy nahlasovali na obecnom úrade, nakoľko sa bude pre rok 2017 platiť poplatok 20,00 EUR na osobu za odvádzanie odpadových vôd.