Elektronická úradná tabuľa

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Prezidentské voľby budú dňa 16. marca 2019

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

Žiadosti o doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete doručiť na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. 

 

—————————————————————————————————–  

Verejná vyhláška o šetrení nezisteného vlastníka pôdy – Kristína Ilovičová, r.Hyžová      

——————————————————————————————————    

 Oznámenie o voľnom mieste učiteľky MŠ 

Počet voľný miest: 1 miesto – 100% úväzok

Miesto výkonu: MŠ Častkov 96

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.5.2019 – počas zastupovania materskej dovolenky

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 30.4.2019:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne odborné vzdelanie 

Náplň práce  – práca a vzdelávanie detí v MŠ.

Platové podmienky  –  plat určený podľa  zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

—————————————————————–  

Monitorovacia_správa_projektu_-_verejná_časť – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč  

—————————————————————–

Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Častkov na rok 2019

Rozpočet obce Častkov na rok 2019 – príjmová časť 

Rozpočet obce Častkov na rok 2019 – výdavková časť

 

—————————————————————–  

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam Ustanovujúce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častkove dňa 2.12.2018 o 15:00 h, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome. 

Pozvánka na 1. slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Častkov  

——————————————————————

Oznámenie o uložení zásielky – Florian Ort

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie poštovej zásielky od Okresného súdu Bratislava III pre adresáta:

Florian ORT(1952), bytom Obec Častkov.

Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Častkove u p. Aleny Holičovej, počas úradných hodín obecného úradu

v lehote od 6. novembra 2018 do 22. novembra 2018.

——————————————————————-   

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce – Pavol Daniš s manželkou Evou 

——————————————————————————————– 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce- Ján Filípek s manželkou Annou   

——————————————————————–  

Oznámenie o zámere rekonštrukcie cesty k cintorínu

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje, podľa geometrického plánu č.106/2018 zo dňa 29.6.2018 kúpu, darovanie a prenájom podielov:

 1. a) kúpu časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2 , cena 3 EUR/m2, poveruje starostku obce podpísaním kúpnopredajnej zmluvy s majiteľkou parcely V.Smetanovou.
 2. b) prenájom časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2, cena prenájmu 1 EUR/m2 za rok, doba prenájmu 10 rokov. Poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s majiteľmi parcely – B. Martišovou a P. Martišom.
 3. c) poveruje starostku obce podpísaním darovacej zmluvy, v ktorej M.Ťulák daruje obci časť parcely č.272 o výmere 91 m2.
 4. d) poveruje starostku obce podpísaním vzájomnej nájomnej zmluvy s majiteľom parcely č.154 R.Bajanom, na dobu desať rokov.

—————————————————————-

Oznámenie o zámere vybudovania IBV –  Diely nad Dedinou

Na základe uznesenie č. 160/2018 z 24.9.2018 má obec Častkov zámer kúpy pozemkov v lokalite Diely nad dedinou. Využité budú na výstavbu obecnej cesty.

Účelom zámeru využiť územie pre formovanie funkcie bývania a príslušnej infraštruktúry v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou, t.j. pre výstavbu komplexu individuálnej bytovej výstavby na parcelách Dielov nad dedinou. Komplex bude pozostávať z 28 samostatne stojacích rodinných domov rôznej veľkosti, z obecnej cesty, z plochy určenej pre technické vybavenie ( trafostanica ), a plôch zelene.

V Častkove 25.9.2018

—————————————————————– 

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 

——————————————————————

Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Holíč na obdobie rokov 2018-2027 

–––––––––––––––––––––––––––––––––——––

Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci schválenia – verejná vyhláška  

——————————————————————- 

 Oznámenie o voľnom mieste asistenta učiteľa 

Počet voľný miest: 1 miesto – 100% úväzok

Miesto výkonu: ZŠ Častkov 130

 Predpokladaná doba  zamestnania: 1.9.2018 – 31.8.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu, Obec Častkov, Častkov 35, do 3.8.2018:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Profesijný štruktúrovaný životopis  formou Europass

3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Ďalšie predpoklady:

1. Vek nad 18 rokov

 2. Spôsobilosť na právne úkony

 3. Ovládanie štátneho jazyka

 4. Bezúhonnosť

 5. Zdravotná spôsobilosť

6. Minimálne vzdelanie – ukončené stredné úplne vzdelanie

Náplň práce  – zabezpečenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Platové podmienky  –  plat určený podľa prílohy č.7, zákona č. 553/2003 Z.z.  zákon  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri výkone  práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kvalifikačných predpokladov, ktoré       sú uvedené v zákone č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

—————————————————————————————————————–   

Súhlas s vykonaním stavebných úprav a udržiavacích prác 

———————————————————————–  

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania _ „SA_Častkov,lokalita Havran – VNK, VNV: SO 01 – Vedenie VN“

———————————————————————– 

„Oznámenie o začatí stavebného konania – „SA_Častkov, lokalita Havran-VNK, NVS. SO 01 – Vedenie VN“   

———————————————————————–  

Stavebné povolenie – F.Androvič 

————————————————————————    

Informačná povinnosť Obce Častkov k spracovaniu osobných údajov  

————————————————————————-

Výročná správa 2017 

————————————————————————————————–  

Záverečný účet obce za rok 2017

————————————————————————————————————  

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 – odpadová voda 

———————————————————————————  

Schválený rozpočet príjmov

Schválený rozpočet  výdavkov

—————————————————————————————–

Voľby 2017

 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konané dňa 04.11.2017 v obci Častkov

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 488

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 139

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 139

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 137

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 138

Účasť 28,48 %

Voľba predsedu Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. József Berényi    1
 2. Jaroslav Cehlárik   3
 3. Tibor Mikuš   48
 4. Márius Novák    2
 5. Konrád Rigó   1
 6. Jozef Viskupič    83

Voľba do zastupiteľstva  Trnavského  samosprávneho kraja:

 1. Michal Andacký   9
 2. Jaroslav Barcaj    15
 3. Martin Čulen   20
 4. Martin Džačovský   42
 5. Peter Gerhart    20
 6. Anna Hrabošová   6
 7. Jozef Hrubý    1
 8. Ján Hurban   27
 9. Kristína Chudá   1
 10. Ľuboš Jediný    4
 11. Pavol Kalman  29
 12. Vladimír Kocourek   19
 13. Radoslav Kováč   3
 14. Ján Kovár   24
 15. Henrich Kovarovič   4
 16. Filip Lackovič   32
 17. Martin Lidaj   39
 18. Antónia Mikulíková   18
 19. Jakub Nedoba    34
 20. Ľubomír Parízek   10
 21. Jaroslav Petrla   7
 22. Miroslava Poláková   12
 23. Radovan Prstek     52
 24. Roman Ravas      38
 25. Vladimír Sládek    9
 26.  Roman Sova    36
 27. Marek Tršo   11

 

—————————————————————————————————————————————-

Žiadosť o ukončenie nájmu v  pohostinstve

———————————————————————————————————————————— 

Žiadosť riaditeľky základnej školy

————————————————————————————————————————————   

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 2017-2021. 

————————————————————————————————————————————-

Deťom v našej základnej škole pribudla v budove úplne nová kuchyňa, kde sa budú učiť variť. Projekt „Učíme sa variť“ bol zrealizovaný hlavne vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia.  Nová kuchyňa bude využívaná počas vyučovacieho procesu, ale aj počas krúžkov varenia. Deti sa budú učiť variť aj so svojimi babkami a mamičkami. Naučia sa tak tradičným častkovským receptom, ako je hruškový lekvár alebo častkovské rožky. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za jej finančnú pomoc, bez ktorej by tento projekt nebol zrealizovaný. Ďakujeme aj rodičom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou k realizácii tohto projektu. 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Nové autobusové spojenie – Senica – Holíč a späť

Vyjadrenie Slovenskej pošty na žiadosť o rozšírenie otváracích hodín

_________________________________________________________

Dane a poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade, každý pracovný deň, od 8:00 h do 15:30 h, obedňajšia prestávka je vždy od 12:00 h do 13:00 h.

 

_________________________________________________________

Prosíme občanov, ktorí nemajú kanalizáciu, aby si vyvážanie žumpy nahlasovali na obecnom úrade, nakoľko sa bude pre rok 2017 platiť poplatok 20,00 EUR na osobu za odvádzanie odpadových vôd.