Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy Častkov 96 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNÍ:

od 9.5.2022 – 12.5.2022 v čase od 10:00 hod. – do 12:00 hod. v priestoroch Materskej školy.

Podmienky a kritériá prijímania detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní a rodný lista dieťaťa k nahliadnutiu. Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi. (Podpisy oboch rodičov na žiadosti sú povinné).

ZÁPIS 2022-2023 MŠ Častkov

Žiadosť

You may also like...

Pridaj komentár